Xu Wencai, Li Dongli, Miao Ruijuan, Shi Jiazi, Fu Yabo – Sac de conservation multi-fonctionnel intégré et sa méthode de fabrication.
Yan Yue – Plaque de table.
Zhu Jiayun – Insertion de cloison.
Wang Wenjian, Liu Ping – Traçabilité de produit.
Yan Zhuling, Zhu Bin, Chen Huiling, Chen Jiefeng, Liao Changyang, Lin Xiaoping – Raccord anti-vibration.
Zhang Boya, Bi Liangang, Zhang Yunjing, Yin Boyao, Jia Xinming, Qu Yuzhang, Feng Ganhan, Sun Jingwen – Chien robot.
Guo Yongshang, Gong Wanbing, Gong Yanhui, Lin Danfeng, Du Ruojun – Coupeur électromagnétique.
Zhan Yanping, Liu Qiwei, Zhao Junshan, Xie Xiangyong, Wu Wencong, Liu Danqin – Procédé de séparation.
Chen Xikui, Chen Huicong, Chen Xiaocong – Robot intelligent.
Jia Dongxia, Wu Zhaohui, Li Rong, Wu Chongan – Système de mise à la terre.
Ma Weiyuan, Zhang Hengjia, Lin Hannong, Wang Zhuobing, Chang Huiying, Sun Jingwen – Robot de nettoyage.

 

Wang Wensen – Sac à main ciselé.
Hu Hao – Ascenseur connecté.
Sun Wen – Production de thé.
Li Binyang, Li Binfeng, Huang Caiyun, Huang Xiaolong –  Navire télécommandé.
Chen Jinping – Dispositif d’inversion.
Lin Mushui – Fenêtre à pousser.
Wang Longhua – Machine de transfert.
Huang Weihua, Wei Xiongling, Xie Jianhua – Borne d’appel d’urgence.
Tang Yiwen, Chen Riliang, Shen Yanbiao – Robinet d’eau multifonction.
Hong Yiyuan, Su Xiangrong, Su Chengya, Wu Qingbin, Xu Qinghe – Outil de production.
Huang Jiazhong – Support de réglage.
Chen Xiaocong, Chen Huicong, Chen Xikui – Robot intelligent.
Li Dong, Li Ying, Li Yulin – Sac à dos d’alarme.
Wang Dehui, Qin Chuhao, Gao Weiqi, Fang Zhibo – Appareil solaire de dessalement d’eau de mer.

Huang Yirong – Préparation de ciment.
Zhou Zhigang, Pu Shanjie, Gu Jian, Xu He, Zhu Shengyuan – Source lumineuse.
Wang Lianhong – Générateur d’eau.
Chen Huicong – Valise connectée.
Ke Zhenzhen, Zhu Bin, Chen Jiefeng, Liao Changyang, Li Zhicong – Raccord multi-circuit.
Tan Yuxi, Luo Zhanchun, Liang Jiahuan, Xu Jingwei, Peng Zicong, Guo Yuyin, Zhang Xiuxiang, Sun Jingwen – Housse de protection résistante.
Zhang Qingchi, Pan Yixian, Cheng Wenqion, Zhao Liangjiang, Zhu Haiyun – Fabrication d’une semelle.
Lin Yunyong, Lin Jinlong, Xu Deiyuan – Porte-encens multifonctionnel.
Zeng Jianquan – Purificateur d’air.
Li Binyang, Li Bingeng, Huang Caiyun, Huang Jianan – Système de simulateur laser.
Que Kai – Tige résistante.
Huang Chunming – Appareil de nettoyage.